ENG HUN HPH Extranet Menü Menu
Főoldal Homepage A HPH-ról About us Hírek News Céginformációk Company information Szolgáltatások Services
Főoldal Homepage

Tekintse meg legújabb tartalmainkat, és térjen vissza a Főoldalra! Check out our latest content and return to Home!

A HPH-ról About Hungaropharma

Lépjen be vállalatunk virtuális kapuin! Ismerje meg, milyen értékeket vallunk, és találkozzon elkötelezett csapatunkkal! Dive into the history of our business and our values. Learn about our values and meet our dedicated team.

Hírek News

Legfrissebb információk és aktualitások, mérföldek, amelyekre büszkék vagyunk. Kísérje figyelemmel újdonságainkat, értesüljön rendezvényeinkről, sikereinkről! Kövesse velünk vállalkozásunk életét, és pillantson be kulisszáink mögé! Latest information and events we are proud of. Follow our latest developments, events and successes. Discover how our business is going and dive into behind-the-scenes secrets on our News page.

Céginformációk Company information

Ismerje meg vállalatunkat közelebbről! Fedezze fel cégünk történetét, küldetését és értékeit, amelyek mentén nap mint nap munkálkodunk. Kerüljön közelebb leányvállalatainkhoz, akik elkötelezettek partnereink iránt. Tekintse meg székhelyünket és logisztikai központjainkat! Find out more about our company on the Company information page. Discover the company's history, mission and values that we work towards every day. Learn about our subsidiaries who are committed to our customers and partners. See our headquarters and learn about our logistics centres.

Szolgáltatások Services

Ide kattintva felfedezheti széles körű, minőségi szolgáltatásainkat. Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő szolgáltatást, és vegye igénybe szakértő csapatunk segítségét! Click here to discover our wide range and quality of services. Choose the service that suits you best from our portfolio and get help from our expert team.

ENG HUN HPH Extranet

Adatkezelési tájékoztató Privacy Policy

Jelen dokumentum tartalmazza a Hungaropharma Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a www.hph.hu és www.hphlab.hu internetes oldal (a továbbiakban: Honlap) regisztrált felhasználói (a továbbiakban: Érintett(ek)) számára, személyes adatai(k) kezelésével kapcsolatban. This document contains Hungaropharma Plc.’s (hereinafter: Controller) information regarding the handling of the personal data belonging to the registered users of the websites www.hph.hu and www.hphlab.hu (hereinafter: Subjects).

Elérhetőségeink Contact Us

Elérhetőségeink:
Cím: 1061 Budapest, Király utca 12.
Tel: 06-1-327-6700
E-mail-cím: adatvedelem@hungaropharma.hu
Contact information:
Address: 1061 Budapest, Király street 12.
Phone: 06-1-327-6700
Email address: adatvedelem@hungaropharma.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Németh Ádám Ügyvédi IrodaAdatvédelmi tisztviselő e-mail-címe: adatvedelem@hungaropharma.hu Name of Data Protection Officer: Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda Email address of Data Protection Officer: adatvedelem@hungaropharma.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és az adatkezelés időtartama Scope of the processed data, legal basis, aim, and duration of data processing

Adatkezelési esetkör megjelölése Specification of the cases of data processing

A Honlapon elérhető Extranet felületen megvalósuló adatkezelés. Processing data on the Extranet interface available on the website.

Adatkezelés jogalapja és célja Legal basis and aim of data processing

Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (2016/679 EU Rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése b) pontja alapján az Érintettel fennálló szerződéses kapcsolat, ill. a szerződés teljesítése. The legal basis of the data processing is the contractual relationship with the Subjects and the performance of this contract according to article 6 paragraph (1) b) of the European Union’s Data Protection Regulation (2016/679 EU, hereinafter: Regulation).

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő üzleti partnerei az Extraneten keresztül törzsadat-karbantartást tudjanak végezni, riportokat és akciós elszámolást vehessenek kézhez, egyéb nyilatkozatokat tudjanak tenni. The aim of data processing is to allow the Controller’s business partners to perform the maintenance of primary data, and to enable them to obtain reports, accounts of discounts, and make other statements through Extranet.

A regisztrációt Adatkezelő hozza létre partnereinek. Registrations for its partners are created by the Controller.

Kezelt adatok köre Scope of the processed data

Partnerkód (felhasználónév), jelszó. Partner code (username), password.

Adatkezelés időtartama Duration of data processing

Az adatok a felhasználói jogosultság fennállása idején kerülnek kezelésre. The data are handled while the user permissions are valid.

Adatkezelési esetkör megjelölése Specification of the cases of data processing

Az adatait – a www.hphlab.hu oldal használatához szükséges adatkezelés kivételével – harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak. Your data—with the exception of the data necessary to use www.hphlab.hu—are not transferred to third parties, and they remain solely under the Controller’s control.

A Hungaropharma saját rendszerén keresztül megvalósuló hírlevélküldés és kommunikáció biztosítása. Ensuring the correct operation of newsletters and communication through Hungaropharma’s own system.

Adatkezelés jogalapja és célja Legal basis and aim of data processing

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szerződött ügyfelekkel megfelelő minőségű kapcsolatot tartson fenn, valamint hírlevélküldést megvalósítson. The legal basis of the data processing is the Controller’s legitimate interest in maintaining an adequate relationship with its contractual partners and sending newsletters according to article 6 paragraph (1) f) of the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: GDPR).

Az adatkezelés célja a szerződött ügyfelekkel való üzleti kapcsolat fenntartása, üzenetküldés és hírlevélküldés. The aim of data processing is to maintain a business relationship with contractual clients, and to operate message and newsletter sending functions.

Kezelt adatok köre Scope of the processed data

Név, e-mail-cím, az Érintett státusza. Név, e-mail-cím, az Érintett státusza.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a szerződés megszűnését követő elévülési idő (5 év) elteltével ér véget.

Az adatait – a www.hphlab.hu oldal használatához szükséges adatkezelés kivételével – harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

Adatkezelési esetkör megjelölése

www.hphlab.hu oldalra történő bejelentkezés érdekében kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (2016/679 EU Rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése f) pontja alapján az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a www.hphlab.hu oldalon keresztül a bejelentkezett személyeket azonosítani tudja.

Bejelentkezni az oldalra csak az Extranet rendszerben erre felhatalmazott személyek jogosultak. Felhatalmazást a bejelentkezésre az adott patika regisztrált vezetője adhat a kollégáinak.

Az adatkezelés célja, hogy a bejelentkezett személyek esetében azok azonosítását meg tudja valósítani.

Az azonosítást követően válnak elérhetővé az oldalon közzétett kvízek és felnőttképzési tartalmak a felhasználók számára.

Kezelt adatok köre

Felhasználó e-mail-címe, neve, működési nyilvántartási száma.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az Extranet felhasználói fiókon fennálló regisztráció időtartamáig kezeljük.

Adatkezelési esetkör megjelölése

www.hphlab.hu oldalon megvalósuló kvízekkel kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (2016/679 EU Rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése a) pontja az érintett hozzájárulása.

A kvízek az oldalon elhelyezett szakmai tartalmakhoz kapcsolódnak, a kvízek segítségével a felhasználó fel tudja mérni, hogy a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó ismertanyagokat milyen mértékben tudta elsajátítani, de a kvíz kitöltése nem kötelező.

Kezelt adatok köre

Az az információ, hogy a felhasználó kitöltött egy kvízt és a kvíz összesített eredménye.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az Extranet felhasználói fiókon fennálló regisztráció időtartamáig kezeljük.

Adatkezelési esetkör megjelölése

www.hphlab.hu oldalon megvalósuló felnőttképzésekkel kapcsolatos adatkezelés felnőttképzési törvénnyel összefüggő adatkezelése.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja a felnőttképzési szerződés alapján szervezett, bejelentés köteles képzés nyújtására irányuló szolgáltatás megvalósítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 21. § (1) bekezdésében előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése érdekében jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés).

A felnőttképzési jogviszony tartalmi elemeiről az Fktv. 12/A-13/B. §§ rendelkezik, a felnőttképzési szerződés tartalmi elemeiről a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § rendelkezik.

Adattovábbítás címzettjei: A felnőttképzési törvény alapján kezelt adatokat a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (Fktv. 20/A. §), a fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN KRÉTA) szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni, a KRÉTA rendszer tulajdonosa az SDA Informatika Zrt.

Kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok köre az Fktv. 21. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján:

 • A képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító száma, elektronikus levelezési címe és legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adata.
 • A képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. (Fktv. 21. § (1) bek. a) és b) pontja)

A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli a vonatkozó jogi előírás alapján (Fktv. 21. § (5) bek.).

Adatkezelési esetkör megjelölése

www.hphlab.hu oldalon megvalósuló kreditszerzést lehetővé felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés kreditpont elszámolással kapcsolatos adatkezelése.

Adatkezelés jogalapja és célja

A képzések a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti szabadon választható, kreditpontot érő szakmai továbbképzések minősül az egészségügyről szóló törvény szerinti működési nyilvántartásban szereplő egészségügyi szakdolgozók számára.

A hivatkozott rendelet 13. § (3) bekezdése alapján az Adatkezelőnek, mint szervezőnek igazolást kell kiállítani a részt vevők számára.

Ezekről az adatokról a Rendezvényt követő 30 napon belül tájékoztatást kell küldeni az AEEK számára is.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Kezelt adatok köre

Az igazolás tartalmazza:

 • a) a résztvevő
 • aa) természetes személyazonosító adatait,
 • ab) működési, ennek hiányában alapnyilvántartási számát,
 • ac) szakképesítését (szakképesítéseit),
 • ad) szakmacsoportját,
 • b) a továbbképzés szervezőjének nevét,
 • c) a továbbképzés
 • ca) helyét,
 • cb) idejét,
 • cc) címét,
 • cd) nyilvántartási számát,
 • ce) típusát (kötelező, szabadon válaszható), és
 • d) a továbbképzés teljesítésével megszerzett pontértéket.
Adatkezelés időtartama

A rögzített adatokat 5 évig őrzi meg Adatkezelő.

Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe az Oleander Informatikai Kft. (3534, Miskolc, Gőz u. 7., iroda@honlap.hu) szolgáltatásit, aki a www.hphlab.hu oldal üzemeltetését és fejlesztését végzi.

Cookie adatkezelés

Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon való tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolása esetén a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban- - a panaszokkal kapcsolatban - megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri!

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat bocsássa rendelkezésre, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban tesz meg. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások révén biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy azokat módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót - az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon - módosítsa. Ön a honlap - módosítás hatálybalépését követő - használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, illetőleg amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023. augusztus 1. napjától érvényes. This Privacy Policy is in effect as of 1 August 2023.